Bezoek nu ook onze webshop op www.virtical.shop!

Privacy Policy

Laatst bijgewerkt: 23 januari 2019
Geschreven: 16 januari 2019

Privacybeleid Virtical Group B.V.  en al haar gelieerde ondernemingen

 1. Inleiding 

Virtical Group B.V. hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Virtical Group B.V. heeft daarom dit privacybeleid opgesteld. Virtical Group B.V. behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met dit privacybeleid geeft Virtical Group B.V. u inzicht hoe Virtical Group B.V. in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat. 

 1. Wie zijn wij 

Virtical Group B.V. statutair en feitelijk gevestigd aan de Leidse Schouw 2 te 2408 AE Alphen aan den Rijn. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24439051. 

Virtical Group B.V. is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. 

Virtical Group B.V. schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Virtical Group B.V. blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Virtical Group B.V. contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft. 

 1. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens? 

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken: 

 • Als u Virtical Group B.V. toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. 
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen; 
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Virtical Group B.V. rust; 
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen; 
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Virtical Group B.V. is opgedragen; 
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Virtical Group B.V. of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. 
 1. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder detachering, bemiddeling, facturatie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie. 

Virtical Group B.V. gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden: 

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen. 
 • U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Virtical Group B.V. en van derden. 
 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem. 
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten. 
 • U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld. 
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren. 
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen. 
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid 
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole. 
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering. 
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving. 
 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u? 

Virtical Group B.V. kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Virtical Group B.V., de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn. 

Werkzoekende of kandidaat 

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens 
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht 
 • Curriculum vitae (cv) 
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof 
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring 
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer. 

Indien u voor Virtical Group B.V. of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan Virtical Group B.V. onderstaande gegevens verwerken: 

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens 
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht 
 • Curriculum vitae (cv) 
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof 
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning 
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan 
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring 
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie 
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet 

Contactpersoon van klant of business relatie 

 • Naam, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer 
 1. Derden 

Virtical Group B.V. kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Virtical Group B.V., haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Virtical Group B.V. diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. 

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”. 

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Virtical Group B.V. heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. 

 1. Uw rechten 

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen. 

Inzage, wijzigen of verwijderen gegevens 

U kunt ons op elk gewenst moment via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan wel per brief (zie 2. “Wie zij wij” voor het adres) verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd. 

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren. 

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte. 

Verwerking van uw gegevens beperken 

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een 

verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan wel per brief (zie 2. “Wie zij wij” voor het adres) indienen. 

Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte. 

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden. 

Procedure, responstermijn en kosten 

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt. 

 1. Beveiliging 

Virtical Group B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. 

 1. Bewaartermijn 

Virtical Group B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen. 

 1. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek 

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Virtical Group B.V., dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen. Indien u het niet eens bent met het gebruik door Virtical Group B.V. van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 1. Wijzigingen 

Virtical Group B.V. behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacybeleid heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Virtical Group B.V. en een betrokkene. 

 1. Overige bepalingen 

Op de bepalingen uit dit privacybeleid en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. 

 

Wij gebruiken functionele cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden. We gebruiken analytische cookies om onze website te verbeteren. We gebruiken cookies van onszelf en van derden om (advertentie)aanbevelingen te doen die aansluiten op je persoonlijke interesses. Deze cookies kunnen ook gebruikt worden om relevante advertenties op sites van anderen te tonen. Tenslotte maken social media cookies het mogelijk om informatie eenvoudig te delen. Meer informatie vindt u in onze cookieverklaring
Lees meer Ja ik accepteer de cookies Decline